Hva er omvendt osmose?

Filtre benyttes for å rense ferskvann. Hverken mikro- eller ultrafiltrering klarer å rense vannet så grundig at saltet forsvinner. Den vanligste måten å lage ferskvann av sjøvann er ved å benytte fordamping og kondensasjon. Denne prosessen fjerner saltet, men gjør ikke vannet renere. Produktene våre renser vannet så grundig at til og med saltet fjernes. Dette får vi til ved hjelp av omvendt osmose.

Osmose - samme trykk på begge sider av membran

Osmose er diffusjonen av en væske gjennom en semipermeabel membran fra et område med en løsning av lav konsentrasjon (ferskvann) til et område med en løsning av høy konsentrasjon (saltvann/brakkvann).

Over tid vil områdene på begge sidene av membranen ha lik konsentrasjon av stoff som kan gå gjennom membranen. Større molekyler blir imidlertid hindret i å gå gjennom membranen og det vil oppstå en nivåforskjell mellom hver side av membranen. Cellevegger i treets blader er eksempel på semipermeable membraner hvor det foregår osmose.

Omvendt osmose - påført trykk på saltvannssiden av membran

Ved omvendt osmose settes det trykk på sjøvannet og vann- molekylene vil gå gjennom membranen i motsatt retning.

Porene i membranen er tilpasset vannmolekylets størrelse. Vann-molekylet er et svært lite molekyl sammenlignet med salt, mineraler, virus og bakterier, slik at vannet som produseres blir helt rent og kan normalt benyttes uten videre behandling.

Vann produsert ved omvendt osmose smaker litt dødt, da også mineraler som ellers gir smak til vanlig vann blir fjernet. Dette kan kompenseres ved etterbehandling.

Osmoseanlegg for produksjon av drikkevann benyttes på fartøyer, oljeplattformer og til vannforsyning på steder med dårlig tilgang på ferskvann.

Drikkevannsforskriftene stiller krav til kvalitet på vann produsert ved omvendt osmose for fartøyer, plattformer og installasjoner på land som skal forsyne flere enn 20 husstander eller mer enn 50 personer. Det stilles også krav til behandling, oppfølging og kontroll av vann til bruk på land og marine installasjoner.  Forskriftene er veiledende for små eller private anlegg.